"ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ เราขอเตือนพวกเธอว่า
สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา พวกเธอจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดฯ"


สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ


พระไตรปิฎก ออนไลน์
TIPITAKA ONLINE

เวปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแผ่พระธรรมวินัยของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันมีความงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง และงามในที่สุด
(ข้อมูลจาก พระไตรปิฎก
ฉบับ CD ROM)

ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาอ่าน
ขอให้ทุกท่านมีความเจริญในธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปเทอญรายชื่อพระไตรปิฎก
(กรุณาอ่านคำอธิบายการใช้งานนี้ก่อน)  

ประกาศ : ขณะนี้ไฟล์พระไตรปิฎกแบบ txt งดใช้งานชั่วคราว เพราะมีรูปแบบเดียวกับไฟล์ htm

๑) พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑ วินัยปิฎกที่ ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค HTM TXT ZIP
๒) พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒ วินัยปิฎกที่ ๒ มหาวิภังค์ ทุติยภาค HTM TXT ZIP
๓) พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓ วินัยปิฎกที่ ๓ ภิกขุนีวิภังค์ HTM TXT ZIP
๔) พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔ วินัยปิฎกที่ ๔ มหาวรรค ภาค ๑ HTM TXT ZIP
๕) พระไตรปิฎกเล่มที่ ๕ วินัยปิฎกที่ ๕ มหาวรรค ภาค ๒ HTM TXT ZIP
๖) พระไตรปิฎกเล่มที่ ๖ วินัยปิฎกที่ ๖ จุลวรรค ภาค ๑ HTM TXT ZIP
๗) พระไตรปิฎกเล่มที่ ๗ วินัยปิฎกที่ ๗ จุลวรรค ภาค ๒ HTM TXT ZIP
๘) พระไตรปิฎกเล่มที่ ๘ วินัยปิฎกที่ ๘ ปริวาร HTM TXT ZIP
๙) พระไตรปิฎกเล่มที่ ๙ สุตตันตปิฎกที่ ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค HTM TXT ZIP
๑๐) พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๐ สุตตันตปิฎกที่ ๒ ทีฆนิกาย มหาวรรค HTM TXT ZIP
๑๑) พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๑ สุตตันตปิฎกที่ ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค HTM TXT ZIP
๑๒) พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๒ สุตตันตปิฎกที่ ๔ มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ HTM TXT ZIP
๑๓) พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๓ สุตตันตปิฎกที่ ๕ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ HTM TXT ZIP
๑๔) พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๔ สุตตันตปิฎกที่ ๖ มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ HTM TXT ZIP
๑๕) พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๕ สุตตันตปิฎกที่ ๗ สังยุตตนิกาย สคาถวรรค HTM TXT ZIP
๑๖) พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๖ สุตตันตปิฎกที่ ๘ สังยุตตนิกาย นิทานวรรค HTM TXT ZIP
๑๗) พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๗ สุตตันตปิฎกที่ ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค HTM TXT ZIP
๑๘) พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๘ สุตตันตปิฎกที่ ๑๐ สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค HTM TXT ZIP
๑๙) พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๙ สุตตันตปิฎกที่ ๑๑ สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค HTM TXT ZIP
๒๐) พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๐ สุตตันตปิฎกที่ ๑๒ อังคุตตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาต HTM TXT ZIP
๒๑) พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๑ สุตตันตปิฎกที่ ๑๓ อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต HTM TXT ZIP
๒๒) พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๒ สุตตันตปิฎกที่ ๑๔ อังคุตตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต HTM TXT ZIP
๒๓) พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๓ สุตตันตปิฎกที่ ๑๕ อังคุตตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต HTM TXT ZIP
๒๔) พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๔ สุตตันตปิฎกที่ ๑๖ อังคุตตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต HTM TXT ZIP
๒๕) พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๕ สุตตันตปิฎกที่ ๑๗ ขุททกนิกาย ขุททกปาฐ-ธรรมบท-อุทาน HTM TXT ZIP
๒๖) พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๖ สุตตันตปิฎกที่ ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถร-เถรีคาถา HTM TXT ZIP
๒๗) พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ สุตตันตปิฎกที่ ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ HTM TXT ZIP
๒๘) พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๘ สุตตันตปิฎกที่ ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ HTM TXT ZIP
๒๙) พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๙ สุตตันตปิฎกที่ ๒๑ ขุททกนิกาย มหานิทเทส HTM TXT ZIP
๓๐) พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๐ สุตตันตปิฎกที่ ๒๒ ขุททกนิกาย จูฬนิทเทส HTM TXT ZIP
๓๑) พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๑ สุตตันตปิฎกที่ ๒๓ ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค HTM TXT ZIP
๓๒) พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๒ สุตตันตปิฎกที่ ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ HTM TXT ZIP
๓๓) พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๓ สุตตันตปิฎกที่ ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ HTM TXT ZIP
๓๔) พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๔ อภิธรรมปิฎกที่ ๑ ธรรมสังคณีปกรณ์ HTM TXT ZIP
๓๕) พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๕ อภิธรรมปิฎกที่ ๒ วิภังคปกรณ์ HTM TXT ZIP
๓๖) พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๖ อภิธรรมปิฎกที่ ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ HTM TXT ZIP
๓๗) พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๗ อภิธรรมปิฎกที่ ๔ กถาวัตถุปกรณ์ HTM TXT ZIP
๓๘) พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๘ อภิธรรมปิฎกที่ ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑ HTM TXT ZIP
๓๙) พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๙ อภิธรรมปิฎกที่ ๖ ยมกปกรณ์ ภาค ๒ HTM TXT ZIP
๔๐) พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๐ อภิธรรมปิฎกที่ ๗ มหาปัฎฐานปกรณ์ ภาค ๑ HTM TXT ZIP
๔๑) พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๑ อภิธรรมปิฎกที่ ๘ มหาปัฎฐานปกรณ์ ภาค ๒ HTM TXT ZIP
๔๒) พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๒ อภิธรรมปิฎกที่ ๙ มหาปัฎฐานปกรณ์ ภาค ๓ HTM TXT ZIP
๔๓) พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๓ อภิธรรมปิฎกที่ ๑๐ มหาปัฎฐานปกรณ์ ภาค ๔ HTM TXT ZIP
๔๔) พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ อภิธรรมปิฎกที่ ๑๑ มหาปัฎฐานปกรณ์ ภาค ๕ HTM TXT ZIP
๔๕) พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ อภิธรรมปิฎกที่ ๑๒ มหาปัฎฐานปกรณ์ ภาค ๖ HTM TXT ZIP


พระไตรปิฎกรวมเล่มที่ ๑-๔๕ ZIP-TEXT file. (About 6 Megabytes)

พระไตรปิฎกฉบับประชาชน
อ่านความหมายของพระไตรปิฎก
ค้นหาข้อความในพระไตรปิฎกแบบ online ได้ที่นี่

 

ค้นหาข้อความ tipitaka.com The Web
เรื่องที่น่าสนใจ

::: พระวินัย :::
ปฐมบทปฐมสังคายนาปฐมปาราชิกทุติยปาราชิก ตติยปาราชิกจตุตถปาราชิกสังฆเภทสัทธรรมปฏิรูปบาตรปุ่มไม้จันทน์

::: พระสูตร :::
การประสูติการตรัสรู้ พระปฐมเทศนาพรหมชาลสูตรมหาสติปัฏฐานสูตร ปฏิจจสมุปบาท(3)พระปาติโมกข์พระเมตไตรย์.   มหาปรินิพพานสูตร.

กรรม(4)กำเนิด๔กุศลกรรมบถ๑๐โกรธ(6)คติ๕(2)ความเชื่อความเพียร(3)ค้าขายคู่ครอง(4)ทิศ ๖เทวทูตธรรมทาน(4)บุคคล(4)ใบไม้ในกำมือผู้บอกทางพระคุณพ่อแม่(4)แพข้ามฝาก การฟังธรรมภาวนา(3)มงคลสูตรมรณัสสติลูกศรโลกธรรม๘วิปลาสสังฆทาน. สังสารวัฎสัมมาทิฏฐิอจินไตย๔อนุโมทนาอริยทรัพย์๗อาหาร(2)

::: พระสงฆ์ :::
การบวช(5)สมณะ(4)แก่นพรหมจรรย์(2)อธิปไตยสูตร ธรรมทายาทบิณฑบาต(3)เสนาสนะสังฆาฏิสูตรผู้ทุศีลเคารพภิกษุณี

::: พระสาวก :::
เอตทัคคะพระอริยบุคคล(3)พระสารีบุตรพระพาหิยทารุจีริยะพระวักกลิ พระองคุลิมาลพระกสิภารทวาชพระโสณะ.

::: พุทธศาสนภาษิต :::
กาลเวลา(6)ตน(4)ธรรม(6).  บัณฑิต(3)บาป-บุญ(2)วาจา(6)


DOWNLOAD ZIP เรื่องที่น่าสนใจเรื่องที่น่าสนใจข้างต้น (400 KB))